Odpowiedzialność Cywilna Kontraktowa

Poprzez określenie odpowiedzialności cywilnej, rozumie się pewny rodzaj odpowiedzialności prawnej, gdzie stwierdza się pewien finansowy rodzaj sankcji. Wszystkie dotyczące tego zasady, odnaleźć można w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna daje prawo domagania się odszkodowania za wyrządzone przez kogoś szkody w naszym mieniu lub zdrowiu.

Od sprawcy można wymagać również określonego zachowania, które ma na celu usunięcie powstałej lub mogącej powstać szkody jak pożyczka bez krd. Wyróżnionych zostało kilka rodzajów odpowiedzialności cywilnej, które zostaną opisane w dalszej części tego artykułu.

Zadośćuczynienie może obejmować dwie formy rekompensaty. Pierwszą jest przyznanie odszkodowania w wysokości ustalonej przez odpowiednie organy prawne, którego wartość będzie równa stracie majątkowej. Innym rodzajem może być zadośćuczynienie przez działanie, które przywrócą rzeczy do stanu sprzed wyrządzenia szkody.

Na czym polega odpowiedzialność cywilna deliktowa?
Deliktem nazywa się każdy popełniony czyn niedozwolony. Mamy tu na myśli każdy zaistniały czyn lub zdarzenie, poprzez które osoby trzecie są poszkodowane w mieniu, które posiadają. Czyn niedozwolony może powstać w wyniku nieprawidłowego postępowania człowieka lub jego zwierząt oraz z powodu niewłaściwego użycia przedmiotów lub sił natury.

W odpowiedzialności cywilnej deliktowej nie jest od razu znany podmiot, który przyczynił się do zaistnienia szkody lecz trzeba go dopiero odszukać i udowodnić. OC deliktowe obejmuje również odpowiedzialność za czyny, które nie wyniknęły z naszej winy lecz jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Co to jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa?

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa polega na tym, że szkody powstały w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z oczekiwaniami zlecenia lub jego niewykonanie. Wówczas osoba dająca zlecenie, która nie jest zadowolona z efektów pracy dłużnika, może domagać się naprawienia szkody lub wypłacenia odszkodowania.

Zadośćuczynienia zleceniodawca może się domagać w przypadku wykonania świadczeń niezgodnie z zasadami jakie były ustalane, w niewłaściwym terminie lub miejscu. Dłużnik odpowie także za niewłaściwą jakość swoich świadczeń lub ich wykonywanie w częściach.

Odpowiedzialność cywilna zawodowa – zasady
Innym rodzajem odpowiedzialności cywilnej jest OC zawodowe. Ma ono na celu chronienie ubezpieczonego przed kosztami wiążącymi się z wypłaceniem odszkodowania klientom firmy po popełnionym błędzie w wykonaniu świadczeń. Odpowiedzialność cywilna zawodowa daje także bezpieczeństwo klientom ubezpieczonego, gdyż zapewnia im odszkodowanie za popełnione przez firmę błędy.

Dla niektórych zawodów, takich jak adwokat, broker ubezpieczeniowy itp. mają wprowadzone obowiązkowe polisy OC. Niemniej jednak każdy, kto czuję potrzebę zapewnienia sobie takiego ubezpieczenia może to zrobić dobrowolnie.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – co to jest?

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy polega na ubezpieczeniu swoich pracowników w razie wypadku przy pracy. Każda osoba, która uległa szkodzie podczas pracy ma prawo do wypłacenia od pracodawcy odszkodowania, które będzie równe poniesionym przez niego szkodom.